Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

dcoz

DC Office of Zoning
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Vietnamese (Tiếng Việt)

Tên cơ quan: Sở Quy hoạch DC

Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ của Sở Quy hoạch thủ đô Washington DC (DCOZ) là trợ giúp hành chính, chuyên môn, và kỹ thuật cho Ủy ban Quy hoạch (ZC) và Hội đồng Điều chỉnh Quy hoạch (BZA), phục vụ hai cơ quan này trong vấn đề giám sát và quyết định liên quan đến chuyện phân vùng tại DC.

Các chương trình nòng cốt/Mô tả cơ quan:     

DCOZ quản lý quy trình nạp đơn phân vùng cho ZC và BZA. Cơ quan duyệt xét và nhận đơn, lên lịch cho các buổi điều trần để xác định xem các đơn có đáp ứng các tiêu chí quy hoạch cụ thể hay không, lên lịch cho các cuộc họp để quyết định các đơn đang chờ giải quyết, và đưa ra các quy định pháp lý. Công nghệ đóng một vai trò quan trọng để hỗ trợ quá trình này bằng cách tăng cường hiệu quả và minh bạch. DCOZ cũng đi đầu trong việc tiếp cận với người dân DC để họ có hiểu biết thấu đáo thủ tục nạp đơn phân vùng.

Khiếu nại Phân vùng:
Ban Điều chỉnh Phân vùng xét xử và giải quyết các kháng cáo, trong đó bên kháng cáo cáo buộc rằng đã có một lỗi gì đó trong bất kỳ lệnh, yêu cầu, phân xử, phán quyết hoặc từ chối nào của Quản lý Phân vùng hoặc bất kỳ viên chức hoặc cơ quan hành chính nào, bao gồm Thị trưởng, trong việc quản lý hoặc thực thi Quy định Phân vùng.
Ban Điều chỉnh Phân vùng không có thẩm quyền xét xử và giải quyết bất kỳ kháng cáo hoặc phần nào trong kháng cáo mà lệnh, yêu cầu, phân xử, phán quyết hoặc khước từ không dựa trên toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ quy định hoặc bản đồ phân vùng nào.
Trong việc thực thi quyền hạn kháng cáo phân vùng, Ban Điều chỉnh Phân vùng có thể hủy bỏ hoặc phê chuẩn, toàn bộ hoặc một phần, hoặc có thể sửa đổi lệnh, yêu cầu, phân xử, phán quyết hoặc khước từ bị kháng cáo, hay có thể đưa ra lệnh như vậy nếu cần thiết để thực hiện phân xử hoặc phê chuẩn, và vì lý do đó, sẽ có mọi quyền hạn của viên chức hoặc cơ quan mà từ đó kháng cáo được thực hiện.
Bên kháng cáo sẽ có nghĩa vụ đưa ra bằng chứng để biện minh cho việc chấp thuận kháng cáo. Nếu không có bằng chứng nào được đưa ra để phản đối vụ kiện, bên kháng cáo sẽ không được miễn trách nhiệm này.

SỨ MỆNH

Nhiệm vụ của Văn Phòng Phân Vùng DC (DCOZ) là cung cấp hỗ trợ hành chính, chuyên nghiệp và hỗ trợ kỹ thuật cho Ủy Ban Phân Vùng (ZC) và Ban Điều Chỉnh Quy Hoạch Phân Khu (BZA) để hỗ trợ giám sát và phân xử các vấn đề quy hoạch trong địa hạt District of Columbia.

TÓM TẮT DỊCH VỤ

DCOZ quản lý các quy trình ứng dụng phân vùng cho ZC và BZA. Cơ quan xem xét và chấp nhận đơn đăng ký, lên lịch điều trần để xác định xem các trường hợp có đáp ứng tiêu chí phân vùng được chỉ định hay không, lên lịch họp để đưa ra quyết định về mọi phương diện liên quan đến các yêu cầu đang chờ xử lý  và ban hành lệnh pháp lý. Công nghệ đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình này bằng cách tăng cường hiệu quả và tính minh bạch. DCOZ cũng đi đầu trong việc tiếp cận với công dân của Đặc khu The District of Columbia để đảm bảo sự hiểu biết mạnh mẽ về quy trình đăng ký quy hoạch.

QUY TRÌNH KHOANH VÙNG

Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào đang tìm cách tiến hành xây dựng mới ở Quận Columbia hoặc để sửa chữa, thay đổi hoặc bổ sung cho các tòa nhà hiện tại nên tham khảo ý kiến của Sở Quản Lý Và Bảo Vệ Người Tiêu Dùng (DCRA) để xác định xem dự án được đề xuất có phù hợp với yêu cầu quy hoạch hiện hành hay không. Nếu dự án được đề xuất mâu thuẫn với Quy Định Phân Vùng hoặc Bản Đồ Phân Vùng, Quản Trị Viên Phân Vùng (ZA), là người làm việc của DCRA và có thẩm quyền giải thích và quản lý Quy Chế Phân Vùng được Ủy Ban Phân Vùng (ZC) thông qua, sẽ xác định yêu cầu phân vùng cứu trợ. Cá nhân hoặc tổ chức có thể tại thời điểm đó: (1) sửa đổi dự án được đề xuất để phù hợp với Quy định phân vùng và Bản đồ phân vùng; (2) kháng cáo quyết định của ZA (có lý do) đối với BZA; hoặc (3) nộp đơn xin cứu trợ từ ZC hoặc BZA.

Cứu trợ phù hợp liên quan đến sửa đổi Quy Chế Phân Vùng hoặc Bản đồ Phân Vùng, Phát Triển Quyền Sử Dụng Không Gian hoặc Phát Triển Đô Thị Theo Kế Hoạch (PUD) cần có sự chấp thuận của ZC, trong khi các sự khác nhau, các trường hợp ngoại lệ đặc biệt và kháng cáo từ các quyết định hành chính về phân vùng chủ yếu được xử lý bởi BZA. BZA cũng thực hiện các đánh giá đặc biệt về phát triển Tòa Công Lý đề xuất cho các cơ sở được đề xuất đặt tại một số khu vực có mục đích sử dụng nhất định khác nhau của thành phố.

Dịch vụ phiên dịch:

Những ai cần phiên dịch để tham gia các buổi điều trần hoặc các buổi họp của ZC hoặc BZA, hoặc để tiếp xúc với DCOZ, xin liên hệ Tiến sĩ Zelalem Hill số điện thoại (202) 727-0312, địa chỉ email [email protected], hoặc đến 441 4th Street, NW, Suite 200-S, Washington, 20001, từ 9:30 a.m. đến 5:00 p.m. Xin báo trước cho DCOZ ít nhất một tuần lễ để được phục vụ chu đáo hơn. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thông tin tóm lược về các dịch vụ cơ bản của cơ quan nằm ở phần dưới trang mạng https://dcoz.dc.gov/, có tựa đề “Zoning Brochure in Other Languages”. Tài liệu này có 6 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt.

Liên hệ:
Office of Zoning
One Judiciary Square
441 4th Street NW / Suite 200S
Washington, DC 20001
(202) 727-4294
dcoz.dc.gov